Вътрешноквалификационна дейност на МО „Надежда“ и МО „Пиргос“

На 13.12.2021 г. специалните педагози от МО „Надежда“ и МО „Пиргос“ към РЦПППО – Бургас, проведоха заседание, на което г-жа Радка Кирова – ресурсен учител представи темата „Хиперактивност и дефицит на вниманието“. Колегията бе запозната с етиологията и симптоматиката, характеризиращи синдрома на ХАДВ, както и с възможностите за диагностика и терапия. Разгледани бяха последователно трите основни вида причини за възникване на нарушенията на невропсихологичното развитие – биологични, генетични и социалнопсихологически. Изложени подробно бяха проявите на синдрома на ХАДВ. Основно вниманието в презентацията бе насочено към възможностите за терапия и ефективните начини за моделране на детското поведение. А именно следните:
1. Фокусиране на дишането като училищна практика за регулиране на нервната система, развиване на ключови когнитивни функции и управление на вниманието.
2. Групови тренинги за корекция на поведението – поведенческа терапия.
3. Специализирана подкрепа от психолог и тренинги за социални умения.
4. Терапията с коне като доказан ефективен метод при хора, които проявяват депресивни състояния, дефицит на внимание, поведенчески нарушения, дисоциативни нарушения, тревожност, хиперактивност, аутизъм, двигателни нарушения и много други.
Презентацията предизвика интереса на аудиторията, която активно се включи със споделяне на добри практики. Най-добрите резултати в приобщаващото образование се постигат, чрез нашите обучения, ресурси и програми, с които подкрепяме учители и образователни институции, в обществеността да работят заедно и да осъществяват качествено образование. В заседанието взеха участие председателите на двете МО г-жа Ростислава Стефанова и г-жа Силвия Стамболиева. Специалните педагози дискутираха по темата. Заседанието се проведе в електронна среда в платформата Тиймс, съобразно извънредната епидемиологична обстановка в страната, във връзка с КОВИД 19.