Членовете на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас изготвиха списък от предписания за предпазване от Ковид 19 за ДУСОП

              

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, членовете на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас изготвиха списък от предписания за предпазване от Ковид 19. Всеки специален педагог запозна децата и учениците от ресурсните си групи по места с мерките, които трябва да се спазват в училище, детската градина, у дома и на обществените места.