Уважаеми родители,

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти на Вашето дете.

Регионален център – Бургас дава възможност на всеки от Вас да се свърже със специалните педагози и да бъдете консултирани по въпроси, касаещи обучението у дома.

График на специалистите, отговарящи на Вашите въпроси:

ПОНЕДЕЛНИК

Даниела Бинева

Светла Нешева

Изабела Петкова

Психолог

Логопед

СРР

0893 63 15 73

0893 68 60 11

0893 68 60 09

ВТОРНИК

Мария Георгиева

Станислава Кодева

Психолог

Логопед

0893 63 15 43

0893 63 15 39

СРЯДА

Живка Величкова

Павлина Тодорова

Таня Бръсничева

Психолог

Логопед

СРР

0885 72 83 32

0893 68 60 10

0878 91 04 83

ЧЕТВЪРТЪК

Станимир Миланов

Стефка Черногорова

Психолог

Логопед

0879 29 75 78

0893 63 15 82

ПЕТЪК

Галя Гачева

Величка Станкова

Татяна Янакиева

Психолог

Логопед

ПЗЗ

0892 21 23 42

0878 91 05 65

0893 63 15 57

МОН стартира е-обучение от понеделник, канали на БНТ ще предават уроци

https://news.bg/education/mon-startira-e-obuchenie-ot-ponedelnik-kanali-na-bnt-shte-predavat-urotsi.html?fbclid=IwAR0sTLuyIMYf_9clSbfwQ-bmreFiBTaCrlbwwP9ZPF2d7tRzEwCzjxxpiQY

 

 

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

         В Регионалния център работят ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, ерготерапевт и педагог на зрително затруднени. Специалистите подпомагат успешното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата, центровете за личностно развитие на територията на област Бургас. От началото на учебната 2017/2018 г. Регионален център – Бургас предлага нова услуга – сензорна терапия. За целта РЦ оборудва кабинет със всичко необходимо за ефективна сензорна интеграция на децата и учениците със СОП от цялата област.