Вътрешноквалификационна дейност

Във връзка с вътрешноквалификационната дейност, залегнала в Годишния план за настоящата учебна година, на 22. 02. 2024 г. ЕКК „Надежда“ и ЕКК „Пиргос“ проведоха общо заседание, на което Йоана Вановска – ресурсен учител в РЦПППО – Бургас, представи доклад на тема: „Генерализирано разстройство на развитието. Разстройства от аутистичен спектър – поведение, език, реч и общуване“, В доклада беше отразена последната статистика относно нарастването на броя деца от аутистичния спектър. Обърна се внимание  на дефиницията, симптомите, разпространението и класификацията според МКБ 10. Една от важните точки в изнесения материал – Организацията на учебния процес, предизвика колегите да споделят добри практики и методи за работа с ДУСОП от аутистичен спектър.