Методическа подкрепа с учители от СУ „Йордан Йовков“- гр. Бургас


На 24.04.2023 г., се проведе методическа подкрепа с учители от СУ „Йордан Йовков“- гр. Бургас. Специалният педагог към РЦПППО гр. Бургас- Фотинка Краева запозна членовете на ЕПЛР с темата: “Насочване на ученици, завършващи седми клас с удостоверение“. На присъстващите учители беше подробно разяснена процедурата по насочване на ученици със СОП от седми клас, сроковете и необходимата документация за това. ЕПЛР разработи характеристика на ученик, на когото предстои да завърши седми клас с удостоверение, тъй като се обучава в индивидуална форма и не покрива държавните образователни стандарти за съответния клас. Г-жа Краева обърна внимание на присъстващите, че документите за насочване след седми клас се подават от родителя в РЦПППО. Срещата завърши с дискутиране на възникналите въпроси и ползотворното им разрешаване.