На 05. 12. 22 г. МО „Дъга“ към РЦПППО – Бургас, проведе заседание по плана за вътрешноквалификационната дейност.

На 05. 12. 22 г. МО „Дъга“ към РЦПППО – Бургас, проведе заседание по плана за вътрешноквалификационната дейност.

Ресурсните учители Добринка Ковачева и Шазие Юсуф изнесоха доклад на тема: „Ролята на играта с ръце и с пръсти за развитието на детето“. В новата педагогическа литература за игрите с ръце и с пръсти се говори, че са едно много ефективно средство за активизиране на говора, развиване на фината моторика, обогатяване на емоционалната сфера, стимулиране на психическото развитие, подпомагане на процеса на социализация на детето. Чрез тях то се учи да импровизира, което стимулира творческото му въображение. Игрите с пръсти развиват мозъка на детето, стимулират развитието на речта, креативността и въображението. При тях има действия на пръстите на ръцете и китките, придружени са с думи, с песен или с музика. Те въздействат върху детето с ритъма и римите на текста, както и със съдържанието. Игрите с пръсти са достъпни и лесни за разбиране, защото по непринуден начин информират децата за живота и бита на хората от миналото, за животни и природни явления. В своя доклад колегите представиха различни игри с пръсти, песнички, залъгалки, скоропоговорки, източници за намиране на такива.