Вътрешноквалификационна дейност на МО Пиргос към РЦПППО гр. Бургас

На 29.03.2022 г. се проведе заседание на педагозите от МО Пиргос към РЦПППО гр. Бургас, във връзка с вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти. Темата беше: Дихателни упражнения при деца в предучилищна възраст, с обучител г-жа Мария Георгиева, психолог в РЦПППО гр. Бургас. Презентацията бе насочена към дихателните упражнения при работа с деца в предучилищна възраст, включително и при деца със СОП. Разглеждано бе какво представляват, за кого и за какво се прилагат, методи и видове, ползите от тях и приложението им при работа с деца със СОП. Отбелязано беше, че дихателните упражнения действат успокояващо върху всички деца, но особено подходящи са за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, като намаляват активността до определена степен, въздействат както физически, така и емоционално и оказват положително въздействие върху здравето на децата.