Заседание на МО „Мираж“ и МО „Дъга“ на тема: „Ролята на родителя в приобщаващото образование“

На 23. 03. 2022 г. МО „Мираж“ и МО „Дъга“ към РЦПППО – Бургас, проведоха съвместно заседание, на което присъства и г-жа Милка Ватева – заместник-директор на институцията. Беше разгледана темата: „Ролята на родителя в приобщаващото образование“ от плана за вътрешноквалификационна дейност през учебната 2021/2022 година. Доклад изнесе г-жа Фотинка Краева – старши ресурсен учител от МО „Мираж“. Посочиха се какви са плюсовете и минусите от участието на родителя в живота на детето/ ученика в детската градина или училището. Обърна се внимание на това, че родителското участие има съществено влияние върху постиженията на учениците през целия процес на учене. Представен бе Британския модел за приобщаване на родителите в училище/ детска градина, който в голямата си част се доближава до начина на приобщаване на родителите в България. Представиха се начини за участие на родителите, а именно: програми, занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си; насърчаване на родителите да се включват в научаването на уроците и домашните занимания и проектите на децата си; участие на родителите в класната стая като помощник-учители или организатори на извънкласни дейности; консултиране с мнението на родителите, активно участие на родителите във вземането на решения, засягащи учебния процес; курсове за обучение на родители, програми за учене през целия живот, професионално ориентиране.
Бяха предложени различни стъпки за постигане на целите на приобщаването – изграждане на партньорство, включване на родителите в дейности на детската градина/училището, повишаване на тяхната ангажираност, индивидуален подход към всяко дете и семейство, добра комуникация. Г-жа Краева сподели свой добър опит за приобщаване на родители. Председателите на МО „Мираж“ и МО „Дъга“ благодариха за интересния материал по разгледаната тема. Колеги от двете обединения взеха активно участие, като дадоха примери от своята практика за приобщаване на родители.