Споделяне на „добри практики“ в РЦПППО-Бургас, наблюдения и изнасяне на открити уроци

В изпълнение на дейностите от Годишния план на РЦПППО – Бургас, на 16.03.2021 г., в ДГ “Мир“ гр. Карнобат, се проведе открито занятие по математика с дете от втора група на тема: „Геометрични форми“. Добри практики в работата с децата със СОП, представи г-жа  Иванка  Димитрова – специален педагог към РЦПППО – Бургас. Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, занятието се проведе в онлайн среда, на платформа Microsoft Тeams.  

Гости на откритото занятие бяха: г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – заместник-директори, както и специални  педагози  от РЦПППО – Бургас. 

Идеята на откритото занятие бе да се окаже методическа подкрепа за работа, във връзка с държавната политика за реализиране на процеса на приобщаващото образование при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

В процеса на работа бяха използвани система от репродуктивно-познавателни и творчески задачи, степенувани по трудност. Под умелото ръководство на ресурсния учител- г-жа Иванка Димитрова, детето работи спокойно през цялото занятие и показа своите силни страни. В урока бяха включени разнообразни упражнения по математика, с прилагане на интерактивни методи, в подходящо оборудван кабинет с много внимание и грижа от страна на ръководството на детската градина.

Положителните резултати, които показа детето, са доказателство за добрата екипност между двете институции – ДГ“Мир“- Карнобат и РЦПППО гр. Бургас, ползотворно сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата и създаване на условия за развиване потенциала на ДСОП.