Зимна школа за училищно приобщаване

Екип от осем специални педагози от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Бургас взеха участие в обученията на “Зимна школа за училищно приобщаване” на Национална асоциация на ресурсните учители. Тази година школата събра 130 участници от цялата страна в Спа-хотел “Орфей” гр. Девин. Г-жа Емануела Стоилова, гл. експерт в дирекция “Приобщаващо образование” в Министерство на образованието и науката, също се включи, като представи последните проекти на МОН, насочени към работа с деца от уязвими групи.
Темите, включени в тази годишното издание са: функционално оценяване на специалните образователни потребности и съвместното преподаване в класната стая.
Събитието започна с представяне на функционалното оценяване при предоставяне на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности”. По време на този панел беше представен и работен вариант на оценъчен въпросник, свързан с функционалната оценка по ICF.
По време на зимната школа, представители от център “Тацитус” представиха нова програма “Learning Breakthrough” за ерготерапевтична подкрепа на деца с обучителни затруднения, хиперактивност и дефицит на вниманието.
Във втората част се проведе работна среща с директорите на регионални центрове, свързани с новите дейности през 2020 година. В срещата участва и гл. експерт към МОН г-жа Емануела Стоилова.
Зимната школа на НАРУ тази година завърши с доц.д-р Неда Балканска, която въведе участниците в темата за съвместното преподаване и универсалния дизайн в ученето.