РУО-Бургас домакинства работна среща на тема „Аспекти в обучението на децата със специфични нарушения в ученето“

 

    

В изпълнение на Годишния план на РУО – Бургас за учебната 2018/2019 година, на 12 апри 2019 година, се проведе работна среща на тема: „Аспекти в обучението на децата със специфични нарушения в ученето“. Г-жа Диана Петкова – ст. експерт по приобщаващото образование към РУО, откри работното съвещание с презентация, отразяваща общата и допълнителна подкрепа за повишаване на компетентностите на екипите за подкрепа на личностното развитие в ДГ и училищата за осъществяване на допълнителна подкрепа за учениците със специални образователни потребности. Темата е част от организационно и методическо осигуряване на дейността на директори, зам. директори и учители чрез методическа подкрепа и квалификационна дейност. Беше обсъдена работата на екипите за подкрепа на личностно развитие, както и учебната документация.
На работната среща присъстваха педагогически специалисти от различни учебни заведения, в това число и специални педагози от РЦПППО-Бургас.
Регионален център – Бургас взе участие с две презентации. Първата беше представена от г-жа Иванка Димитрова, специален педагог към РЦ-Бургас. С нея, специалният педагог показа, че при добра екипност от страна на учебното заведение и специалистите от РЦПППО, желание и професионализъм, дори и в малките, отдалечени места в областта, допълнителната подкрепа може да се осъществи и да е от полза за приобщаването и интегрирането на деца и ученици със специални образователни потребности.
Втората презентация на РЦ-Бургас беше предствена от г-жа Албена Димитрова и г-жа Татяна Янакиева, специални педагози при деца и ученици със сензорни увреждания. Презентацията запозна аудиторията със спецификата на децата и учениците със слухови увреждания. Тя даде практически насоки за потвърждаване на допълнителна подкрепа, както и организирането на целия учебен процес, с цел максимално подпомагане и приобщаване на хората със слухов дефицит. Всички присъстващи осъзнаха важната роля от индивидуалната слухово- речева рехабилитация за пълноценното развитие и интегриране на децата и учениците със слухови увреждания. Тази рехабилитация се осъществява от сурдопедагозите на РЦ- Бургас, които винаги имат готовност да съдействат на екипите в различните учебни заведения за реализиране целите на приобщаващото образование за тези деца и ученици в областта.
След работната среща се проведе семинар-практикум на тема: „Мотивация за учене. Споделяне на добри практики“. В него учители от екипите за подкрепа на личностно развитие от област Бургас споделиха свои добри практики за повишаване мотивацията за учене на учениците със СОП и работата на екипа.
Старши експерт г-жа Диана Петкова отправи пожелание към педагозите от различните учебни заведения и специалните педагози от РЦПППО- Бургас, да продължават да работят в сътрудничество, да се споделят добрите професионални практики, за да се осъществява приобщаването и интегрирането на ДУСОП в областта и да са реални ползите от него.