Стартира обучението на педагогически специалисти за прилагане на скрининг тест в детските градини – област Бургас

Прилагането на скрининг теста за тригодишните деца в образователната практика на страната е регламентирано в Наредбата за приобщаващото образование и е в подкрепа на инициативите за стимулиране на детското развитие, потенциал и преодоляване на затрудненията.

Скрининг тестът за тригодишните деца е създаден, с цел да даде ценна информация, не само за това в кои области има риск от проблеми, но и кои са силните страни на детето, върху които може да се надгражда, като се компенсира евентуалното забавяне в други сфери. Едно от предимствата на теста е това, че в съдържателен план тестовите задачи покриват основните аспекти на детското развитие: двигателно, познавателно, емоционално, социално и езиково, като отразяват точно очакваните постижения на децата в този възрастов диапазон.

На 04.06.2024 г., в зала на РУО Бургас, в обучение за ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца се включиха първите 15 педагози от ДГ „Звездица“, ДГ „Пламъче“, ДГ „Морска звезда“ и ДГ „Ханс Кр. Андерсен“, град Бургас.

Начален старт и пожелания за успех към учителите, отправиха г-н Иван Бъчваров – старши експерт Предучилищно образование и г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО Бургас. Обучението се проведе от сертифицирани обучители по скрининг: г-жа Албена Димитрова, г-жа Светла Нешева и г-жа Веселина Радованова – специални педагози от РЦПППО Бургас.

На 11.06.2024 г., в зала на Общински съвет град Айтос, продължи обучението на педагози от: ДГ „Радост“, ДГ „Пролет“, ДГ „Здравец“, ДГ „Славейче“, ДГ „Калина Малина“, „Слънце“ и ДГ „Детелина“, а на 17.06.2024 г., в Археологическия музей в град Карнобат, се включиха учители от детските градини: „Мир“, „Вълшебство“, „Славейче“, „Иглика“, „Яна Лъскова“, „Митко Палаузов“ и ДГ „Пролет“.

Обучението на педагогическите специалисти включи теоретична част и задачи с практическа насоченост. Работи се в малки групи, като участниците се запознаха със стимулната книжка, с техниките за установяване постиженията на всяко дете и оценъчната скала от резултатите за съответната възрастова група. Успешното приключване на обучителния курс, ще бъде след изготвяне на домашна работа, след което педагозите ще получат Удостоверение, с присъден 1 квалификационен кредит и ще започнат прилагането на теста през учебната 2024/2025 година.

През учебната 2024/2025 година, РЦПППО Бургас, ще продължи провеждане на обучения за ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца със специалисти от останалите детски градини в област Бургас.

Ръководството на РЦПППО Бургас изказва своята благодарност към РУО Бургас, Дирекции „Образование“ към община Бургас, община Карнобат и община Айтос, за съдействие при организацията на квалификационните модули.