ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, ПРОВЕДЕН ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧИТЕЛИ КЪМ РЦПППО – ГР. БУРГАС

На 29.05.24 год., РЦПППО – гр. Бургас организира и проведе информационен семинар на тема: „Скрининг тест за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца”. На мероприятието присъстваха представители на общини, експерти от РУО – гр. Бургас: г-жа Яница Куманова – старши експерт по приобщаващото образование и г-н Иван Бъчваров – старши експерт предучилищно образование, директори и зам. директори на детски градини, на територията на област Бургас.

Семинарът откри г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – гр. Бургас, която разясни, че поставя старт на процес с взаимосвързани дейности по безплатни обучения за специалисти от съответните детски градини за използване на скрининг теста. Тя поясни, че на успешно завършилите участници ще се издаде удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит. Госпожа Стоянова представи сертифицираните обучители от РЦ Бургас в лицето на Албена Димитрова, Светла Нешева и Веселина Радованова. Чрез презентация, те запознаха участниците с предимствата на ранната скринингова оценка, необходимостта от последващи действия за проследяване развитието на детето и организиране на предстоящите обучения на педагозите.

Г-жа Алб. Димитрова представи пред аудиторията основната цел на скрининг теста: да се даде ценна информация не само за това в кои области има риск от проблеми, но и кои са силните страни на детето, върху които може да се надгражда, и което да компенсира забавянето в другите области.

За психо метричните характеристики на скрининг теста, предимствата, тестовите задачи, които покриват основни аспекти на детското развитие: двигателно, познавателно, емоционално, социално, съобразени с езиковата и културна специфика, разяснения даде г-жа Св. Нешева.

По въпросите, свързани с условията за гарантиране на успешност при скрининг обследване и постигане на партньорство с родителите говори г-жа В. Радованова. От изключително значение за скрининг обследването е организацията на срещата със семействата и подходът към тях. Бяха предложени стратегии по отношение на дейностите при работа с родителите на малките деца.

Присъстващите на семинара изразиха съгласие, че скрининг тестът дава сигнали за потенциални проблеми, затова ранната интервенция е фокусирана върху специфичните потребности на детето, така че да бъде изключително полезна за него, надграждайки силните му страни.

Г-н Бъчваров взе думата, за да запознае аудиторията с предстоящите дейности, свързани със скрининг оценяване на 3 год. деца и подчерта важността за отговорното отношение към новостите в предучилищното образование.

Срещата приключи, като г-жа Ант. Стоянова, благодари на участниците и експертите от РУО – гр. Бургас за подкрепата и изрази мнение, че промените в приобщаването изискват съвместна, екипна работа, взаимопомощ, която ще промени ролята и компетентностите на педагога. Всеки директор от ДГ получи стимулна книжка за предстоящите скрининг обследвания.