Методическа подкрепа на ЕПЛР в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Средец

На 29.04.24 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Средец се проведе методическа подкрепа  на  тема: „Работа с документация. Изработване на индивидуални учебни програми“. Приобщаването на учениците със специални образователни потребности все още е предизвикателство за много учители и ръководители на образователни институции. Писането на поредица от различни документи, съгласно Наредба за приобщаващото образование, в много случаи плаши учителите, а допълнителната ангажираност нерядко води до понижаване на тяхната мотивация за приобщаване на “различните” деца.

Добринка Ковачева и Стойчо Димитров запознаха колегите с предоставянето на допълнителна подкрепа, чрез презентация в две части:

  1. Документация за стартиране предоставянето на допълнителна подкрепа;
  2. Документация, която ежегодно се води при предоставянето на допълнителна подкрепа.

В първата част на презентацията  обучителите представиха условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа, както и процедурата за извършване на оценка на индивидуалните образователни потребности на деца и ученици със СОП. Участниците се запознаха с основните стъпки и със задължителната документация за предоставяне на допълнителна подкрепа на ученици, за които ЕПЛР в учебното заведение е поискал одобрение от РЕПЛР към РЦПППО.

Във втората част обучението предостави на присъстващите знания за задължителната документация в личното дело на ДУСОП с предоставена допълнителна подкрепа, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО. Основна задача на лекторите бе да запознаят педагозите с бланки на документи за осигуряване на допълнителна подкрепа и тяхното попълване. Акцентът беше поставен върху индивидуалните учебни програми и тяхното изработване. Участниците получиха практически насоки за изготвяне на документите, което ще бъде предпоставка за по-добра мотивация и по-добро приобщаване на УСОП в класната стая.