Помощникът на учителя в системата на приобщаващото образование

В периода  от 0 8 .04.2024г до 12.04.2024г,  съгласно чл. 145, ал.5 от Наредбата за приобщаващото образование, в РЦ- Бургас се проведе обучение  „Помощникът на учителя в системата на приобщаващото образование“.  Обучителният модул има за цел повишаване квалификацията на помощник на учителя, работещ с ДУСОП за осигуряване на приобщаващото образование и се посреща с нарастващ интерес от специалистите  в областта всяка учебна година. За целите на обучението екип от специалисти в РЦПППО – гр. Бургас разработи презентация, която предостави на участниците подробна информация за работата на помощник на учителя в системата на предучилищното и училищното образование в България. В програмата бяха включени следните теми : „Нормативна регламентация на помощник на учителя“,  „Възможни роли. Дискусионни въпроси: дисциплина, оценяване, обстановка на класната стая, работа с родителите“, „Основни инструменти на помощник на учителя“, „Ефективност на помощника на учителя“, „Разстройства от аутистичния спектър, включително аутизъм. Специфики на разстройството“, „Хиперактивност с дефицит на внимание. Умерена умствена изостаналост. Специфики“. По всяка тема се даваха практически насоки за работа с ДУСОП, участниците поставяха въпроси и активно се включваха в дискусиите, споделяха опит и обменяха информация. В сички обучени специалисти  останаха  удовлетворени от представените теми и изразиха мнение, че са повишили  компетенциите си да прилагат успешно наученото в работата с ДУСОП. Участниците получиха удостоверения за  успешно преминалото обучение, които им бяха връчени лично от г-жа  А. Стоянова, директор на РЦПППО – град Бургас.