Трета среща на професионалната подкрепяща общност по проекта на УНИЦЕФ „Глас за всяко дете“

На 14 март 2024 г. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Бургас се проведе трета среща на професионалната подкрепяща общност по проекта на УНИЦЕФ „Глас за всяко дете“, дейност 1.2. Фасилитиране на присъствени срещи за обмяна на опит в професионалната общност и обсъждане на работа по случаи. Една от целите на проекта е създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност (ППО) от специалисти за въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди. В групата участват специалисти, учители и социални работници от областта, които имат в институциите си деца със специфични затруднения и/или използващи ДАК в своята практика. Специалист от РЦПППО – Бургас представи практика при въвеждане и прилагане на средствата на ДАК с ученик със СОП. Бяха разгледани видео материали за няколко комуникационни ситуации. Споделен бе ценен опит по време на работа с майката на детето и преминаването от нискотехнологичен албум към Сboard. Присъстващите участници активно се включиха с въпроси при обсъждането на казуса, изразиха свободно мнението си, като споделиха идеи и предложения по темата. Предстои последната предвидена по проекта среща, през месец април 2024 г.