„Ролята на иновативните методи в учебно-възпитателната работа на ученици със специални образователни потребности“

На 26.02.2024 г. се проведе  работна среща на ЕКК „Мираж“ съвместно с ЕКК „Дъга“ към РЦПППО гр. Бургас. Поводът за общото мероприятие бе представяне на доклад от Фотинка Краева – старши ресурсен учител в РЦ Бургас, на тема „Ролята на иновативните методи в учебно-възпитателната работа на ученици със специални образователни потребности“.

В образователната система се наблюдава модернизиране, което налага промяна и усъвършенстване на традиционния начин на обучение и прилагане на иновативни методи и средства, така че всички ученици да успяват в овладяване на знания и умения. Новите методи имат значителни предимства и спомагат за преодоляване на обучителните затруднения на учениците със специални образователни потребности. Те са необходими и при обучението на учениците със специални образователни потребности. Освен прилагането на традиционните методи на обучение и възпитание, учениците се нуждаят и от нови, иновативни подходи, които да съответстват на техните потребности. Затова и образователната политика е насочена към изграждане на подходяща приобщаваща среда, за да могат учениците с различни индивидуални потребности да учат заедно. Иновативните методи имат доказан ефект за преодоляване на част от обучителните затруднения при учениците със СОП. Именно това са и причините, които обосновават необходимостта от използването в учебния процес на различни иновативни методи като например ролеви игри, игрови ситуации и други, които позволяват учебният материал да бъде поднесен по много по-интересен и достъпен начин.

Г-жа Краева обърна внимание на факта, че всеки учител трябва да познава разнообразните методи на обучение и да ги прилага, съобразно възможностите и затрудненията на учениците. Адаптирането на учебното съдържание е изключително важен момент в учебно-възпитателната работа на учителя  при работа с ученици със специални образователни потребности. Учебното съдържание е необходимо да бъде редуцирано до равнището на познавателните възможности на детето/ученика със СОП, както и учебният материал да бъде в непосредствена връзка с неговите минали представи и опит.  Г-жа Краева сподели и своя опит как прилагането на иновативни методи оказва положително въздействие върху учениците. 

Проведе се дискусия по темата, като колеги споделиха какви иновативни методи използват при работата си с ДУСОП. В срещата се включи и г-жа Милка Ватева – заместник-директор в РЦПППО Бургас. Изрази се общо мнение, че е желателно да се продължи традицията за обмяна на опит между различните екипи с цел споделяне на добри практики.