„Логопедична седмица“

На 20.02.2024г в платформа Тиймс се проведе дейност за вътрешна квалификация, заложена в плана на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” за учебната 2023/2024г.

Светла Нешева – логопед към РЦПППО Бургас представи материали за учители и логопеди в рамките „Логопедична седмица“ – материали за развитие на речника по възраст, колекция от игри за развитие на речника по възраст, изисквания към речта на учителя. По време на срещата се представиха и дискутираха проблемите в развитието на речта при деца в предучилищна възраст, които са много актуални в нашия съвременен свят. Ако активният и пасивният речник не са достатъчно развити, тогава детето не може компетентно да отговаря на въпроси, да съставя прости изречения или кратки истории и изпитва трудности при общуването както с връстници, така и с възрастни. Отсъствието на речниковия запас е една от причините за последваща училищна дезадаптация.