„Играта и децата с интелектуални затруднения“

На 23. 01. 2024 г., специалните педагози от ЕКК „Надежда“ и ЕКК „Пиргос“, проведоха общо заседание, на което Недка Абрашева – ресурсен учител в РЦПППО – Бургас, представи доклад на тема: „Играта и децата с интелектуални затруднения“, във връзка с вътрешноквалификационната дейност през учебната година. В доклада беше отбелязано, че както за всички останали деца, така и за тези с интелектуални затруднения, играта е доминираща дейност в живота им. Но затрудненията, които изпитват, се отразяват и в игрите им. Изоставането в социалното, когнитивното, комуникативното, познавателното и двигателното им развитие, предопределя по-слабо изразени умения за игра, които не съответстват на календарната им възраст. Затова при работа с деца с интелектуални дефицити, играта винаги трябва да е съобразена с умствената им възраст, а не с физическата. Те предпочитат да играят повече със структурирани материали като конструктори и пъзели, отколкото с творчески и развиващи въображението играчки, които се предпочитат от останалите деца на тяхната възраст. Ако се разгледа внимателно начина на общуване и речевите прояви на децата с интелектуални затруднения по време на игра, ще се установи, че в сравнение с връстниците си, те по-рядко или въобще не коментират своите идеи, намерения, темата на играта, не говорят с играчките си.

Изнесеният доклад провокира специалните педагози да споделят, че добрите позабравени методи и подходи за насърчаване за учене чрез игра, подобряват когнитивното, психическо и физическо състояние на ДУСОП.