„Създаване на подкрепяща среда в училището и в семейството, подпомагаща корекцията на нарушенията в познавателната дейност в начален етап на образование“

На 11. 01. 2024 г. се проведе съвместно обучение във връзка с вътрешноквалификационната дейност на специалисти от ЕКК „Надежда“ и ЕКК „Дъга“. Жечка Филипова – ресурсен учител към РЦПППО – Бургас, представи доклад на тема: „Създаване на подкрепяща среда – в училището и в семейството, подпомагаща корекцията на познавателната дейност от началния етап на основна образователна степен“ и сподели опит от работата си със свой възпитаник. По време на дискусията по разглеждания въпрос беше отбелязано, че учениците със специални образователни потребности, както и всички останали, имат нужда от специална подкрепа в класната стая, където се обучават. Подкрепящата среда трябва да е съобразена с потребностите на децата, да е добре адаптирана в зависимост от техните нужди, да е приятна за обучение и да създава адекватна атмосфера за ефективно осъществяване на приобщаващото образование в училище.