Ерготерапия в училище при деца с аутизъм

На 04.01.2024г в платформа Тиймс се проведе дейност за вътрешна квалификация заложена в плана на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” за учебната 2023/2024г.
Таня Шуманова-ерготерапевт към РЦПППО Бургас представи доклад на тема ,,Ерготерапия в училище при деца с аутизъм”. Тя запозна подробно колегите, колко значима е ролята на ерготерапевта в приобщаващото образование и как би помогнал на децата с аутизъм в клас. Разказа също как в САЩ, Канада и западните държави, във всяко училище има сензорна зала и присъства ерготерапевта като неделима част от ЕПЛР.