Доклад на тема: „Игри за деца с увреждания в развитието“

На 18.12.2023 год. от 16.00 ч. в изпълнение на вътрешно – квалификационна дейност, заложена в годишния план на ЕКК „Мираж“  се проведе работна среща в електронна платформа Microsoft Teаms – за м. декември – в присъствието на всички членове на ЕКК „Мираж“.

Доклад на тема: „Игри за деца с увреждания в развитието“ изнесе г- жа Мариана Стоянова – специален педагог към РЦПППО – Бургас. Бяха представени разнообразни интерактивни игри и упражнения за деца с нарушение на опорно – двигателния апарат като:

1. Игри на открито – чрез тях се цели:

-Развитие на способността за разпределяне на вниманието, игнориране на разсейването по време на игра.

-Научаване и поддържане на концентрация при извършване на действия преди играта, по време и след нея.

-Повишаване скоростта на реакцията.

-Подобряване на паметта и разбирането на последователността на зрителните и слуховите стимули.

-Подобряване на разбирането на речевите обръщения.

-Развитие на двустранна координация при използване на двете ръце едновременно.

-Подобряване на координацията око – ръка.

-Обучение на контрол на движението, обучение на точност на движението.

-Развитие на абстрактно мислене и обучение на умения на ниво действие – реакция.

-Повишаване на вниманието и способността за разбиране на „правилата на играта“.

-Укрепване и стимулиране на слабите мускули на раменния пояс и ръцете.

-Обучение за увеличаване на обхвата на движение.

-Овладяване на нови движения и модели на взаимодействие.

-Преподаване на насочена дейност и разбиране на позицията на тялото в пространството.

2. Игри за развитие на творческото въображение и цветовъзприятие при деца с умствено изоставане.

3. Игри за формиране на математически представи за деца с дефектен растеж.

4. Мобилни игри за деца с разлики във физическото развитие.

5. Психо-гимнастика

-игри за развитие на вниманието

-игри с памет

-описание на игри, насочени към корекция на различни страни на психиката

6. Логоритмични занятия в детската градина – изградени са в определена последователност: ритмична тренировка, упражнение за развитие на вниманието, упражнения, които регулират мускулния тонус, упражнение за развиване на чувство за темп и ритъм, упражнение за развиване на координацията на думите с движение, слух, пеене, последователно упражнение за релаксация, чиято цел е да успокои децата, да превключват вниманието им към други дейности. 

7. Музикални и дидактични игри – те са важно средство за сетивно развитие, по- специално слухови усещания и възприятия, памет, внимание.

След изнесения доклада се проведе дискусия и споделяне на опит при използването на различните игри в работата с децата с увреждания в развитието в ресурсните групи по места на членовете на ЕКК „Мираж“.