Ерготерапията – допълващ елемент от работата ни в РЦПППО гр. Бургас

На 27 и 28 ноември 2023 година специалисти от РЦПППО Бургас взеха участие в първата национална работна среща на ерготерапевтите и сензорните терапевти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, организирана от РЦПППО Габрово.

В мероприятието се включи и доц. д-р Лилия Тодорова от Русенски университет „Ангел Кънчев“, чието представяне беше на тема „Ерготерапията в приобщаващото образование в България – перспективи и предизвикателства“.

Срещата бе открита с приветствия от г-жа Даниела Маринова – Зам. Областен управител, г-жа Катюша Станчева – началник отдел ОМДК към РУО Габрово, Емилия Ангелова – старши експерт ОСО към РУО Габрово, г-жа Росица Иванова Чернева – Тодорова – директор на РЦПППО Габрово и г-жа Илиана Хинова – ерготерапевт в РЦПППО Габрово.

По време на събитието, участници от цялата страна споделиха своя опит в работата с децата и учениците със специални образователни потребности и обмениха добри практики. Участваха в дискусии, свързани с основни предизвикателства в работата и разработване на стратегии за оптимизиране на терапевтичния процес. Специалистите представиха и видео материали, отразяващи тяхната практическа дейност с децата и учениците.

Включването на специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване Бургас, в лицето на г-жа Антоанета Стоянова – директор,     г-жа Таня Шуманова – ерготерапевт и г-жа Веселина Радованова – ресурсен учител, бе на тема „Ерготерапията – допълващ елемент от работата ни в РЦПППО  гр. Бургас“. По време на презентацията те разказаха историята на създаване на залата за ерготерапия в РЦПППО Бургас, за пътят, който са изминали до осигуряването на съвременно оборудване, както и резултатите от работата и успеваемостта на децата от групата за ерготерапия. Институцията разполага с магистър ерготерапевт, който подпомага децата в справянето им с ежедневните дейности.

В заключителната част през втория ден на събитието, от името на РЦПППО Бургас бе поднесено писмо, чрез което участниците изразиха благодарността си към организаторите на срещата, за тяхната професионална и навременна реакция за провеждането на срещата в хибриден вариант, поради усложнената зимна обстановка.