Практикуми за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания

В периода 12.10-24.10.2023 г. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование град Бургас се проведоха практикуми, свързани с прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания. Включиха се  28 ДГ и  23 училища от област Бургас. Общият брой на участниците бе 110.

По време на практикумите бяха представени презентации с информация за необходимостта от създаване, разработване и въвеждане на функционалната оценка при оценяването на деца със СОП. Участниците се запознаха с основните определения и областите на МКФУЗ-ДЮ, като многофункционална система за класификация, създадена да подпомага области и сектори – образование, социалните дейности и здравните услуги  в различните страни и общности. В практическата част участниците имаха възможност да се запознаят с етапите на ФО, следвайки компонентите на МКФУЗ-ДЮ, бланките на кратка и пълна карта за функционална оценка, лист за предварително наблюдение и въпросниците за събиране на информация от учители и родители. Участниците бяха разделени на работни групи според  възрастовата категория на децата и учениците, с които работят. Разделянето бе наложено от факта, че при децата от детска градина се залагат едни критерии за извършване на функционалното оценяване, а при учениците – други.   Бяха разгледани различни казуси, според спецификата на децата и учениците, въз основа на които се разработиха примерни кратки варианти на картата за функционална оценка.

         По време на дискусиите участниците споделиха, че така представеното изготвяне на кратката карта за функционална оценка няма да затрудни членовете на ЕПЛР и насоките, които са получили ще им бъдат полезни в работата.

         Участниците в практикумите дадоха висока оценка на компетентностите на екипа обучители, което е отразено в анкетните карти за обратна връзка. Споделиха, че проведения практикум е изключително полезен и желаят да се включват в други подобни обучения и срещи, организирани от РЦПППО – Бургас, тъй като сътрудничеството и работата с институцията е полезна и подпомага дейностите на ЕПЛР по места.