Съвместно обучение във връзка с вътрешноквалификационната дейност на ЕКК „Мираж“, ЕКК „Пиргос“, ЕКК „Дъга“ и ЕКК „Надежда“

На 19. 10. 2023 г. в платформа Тиймс се проведе съвместно обучение във връзка с вътрешноквалификационната дейност, заложена в Годишния план на РЦПППО – Бургас. Участници бяха ресурсните учители от ЕКК „Мираж“, ЕКК „Пиргос“, ЕКК „Дъга“ и ЕКК „Надежда“. Темите, по които дискутираха специалните педагози, бяха: „Прилагането на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности  и с хронични заболявания, новия План за допълнителна подкрепа“, „Съдържание на личното дело на ДУСОП“. Десислава Севова и Силвия Стамболиева представиха насоки за прилагане  на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности  и с хронични заболявания, във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето  на деца и юноши (ICF-CY). Разгледани бяха варианти за попълване на модулите от кратката Карта за функционална оценка и Плана за подкрепа. По втората тема от обучението, г-жа Владка Димитрова – главен учител, припомни какви документи включва едно лично дело на ДУСОП (титулна страница; План за допълнителна подкрепа; индивидуални учебни планове за ученици, които са в ИФО/КФО; индивидуални учебни програми; заповед за сформиране на ЕПЛР; актуални медицински документи; заявление от родител за включване в група за допълнителна подкрепа; уведомително писмо за предоставяне на допълнителна подкрепа; съгласие от родител за обработване на лични данни) и тяхната подредба в класьорите. По време на проведената дискусия се зададоха и въпроси, които внесоха яснота по разглежданите теми. Присъстващите останаха удовлетворени от съвместната работа, която допринесе за надграждане на професионалните умения на всеки специален педагог. В заключение Десислава Севова, предостави думата на Женя Александрова, за да сподели своите впечатления от посещението си в Исландия по програма „Еразъм“, организирано от НАРУ.