Семинар на членовете на НАРУ с участието на специални педагози от РЦПППО гр. Бургас


На 28.04.2023 г. в гр. Стара Загора , г-жа Женя Жекова и г- жа Недка Абрашева – специални педагози към РЦПППО гр.Бургас взеха участие в семинар на членовете на НАРУ . На събитието присъстваха членове от областите – Кърджали, Хасково , Варна , Бургас , Смолян и Стара Загора .
Семинарът беше открит от д- р Калоян Дамянов
В първата част от срещата г-жа Мариана Банчева представи образователния инструментариум, създаден по проект STEAM4SEN – той цели да се създадат условия за активно включване на ученици със специални образователни потребности в училищни STEAM дейности.
Представен беше и образователен инструментариум за развитие на социално – емоционални компетентности в ранна детска възраст, разработен по проект BE CHILD – „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско образование и грижа за развитие на социално-емоционални компетентности на деца в предучилищна възраст“.
Фокус на втората част на срещата беше дискусията по актуални въпроси в сферата на приобщаващото образование. Обсъдени бяха проблеми свързани с:
прилагането на нормативната уредба; взаимодействието в ЕПЛР в детската градина/училището и с организацията на работа на място; взаимодействието с родителите; квалификация, методическа подкрепа, споделянето на ресурси.
Изведени бяха предложения за промени в нормативната уредба, които могат да подобрят качеството на работата с децата и учениците със СОП, както и да помогнат за преодоляване на съществуващи проблеми в работата на ресурсните специалисти.