Обучение с ЕПЛР в ПГМССЕ „Никола Й. Вапцаров“ – Средец

Във връзка със заложената методическа подкрепа в Годишния план за дейността на РЦПППО – Бургас, на 20.04.2023 г. беше проведено обучение с ЕПЛР в ПГМССЕ „Никола Й. Вапцаров“ – Средец. Йовка Желязкова – ресурсен учител, запозна колегите с темата „Професионално насочване и обучение на ученици със специални образователни потребности“ чрез презентация. Основните моменти в представянето бяха: нормативна база за професионално насочване и обучение; дейността на РЕПЛР към РЦПППО по въпросите за насочване на учениците със СОП и изготвяне на становище за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; процедурите и документите за насочване след завършен с удостоверение VII и X клас по ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование. Присъстващите членове на ЕПЛР останаха удовлетворени от обучението и за пореден път се убедиха, че добрата екипна работа и взаимодействието между институциите са важна част от правилното и ефективно приобщаване на учениците със СОП.