Методическа подкрепа с учители, членове на ЕПЛР, от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Средец.


На 20.04.2023 г., се проведе методическа подкрепа с учители, членове на ЕПЛР, от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Средец. Ресурсният учител Янка Георгиева поднесе темата: „Професионално насочване и обучение на ученици със СОП след завършен VII и X клас“ чрез презентация, в която основни аспекти бяха: държавна политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; насочване на ученици със СОП след завършен с удостоверение VII и X клас; процедури и документи за насочване по ЗПУО и Наредба за приобщаващото образование; указания на МОН, държавен план-прием в област Бургас; прием на ученици с хронични заболявания. По време на обучението всеки присъствал имаше възможност да зададе своите въпроси по разглежданата тема и така се получи едно ефективно, полезно и конструктивно обсъждане.