Във връзка с реализиране на Програмата за подпомагане на новоназначени колеги в РЦПППО – Бургас, се проведоха две обучения.


Темата на първото обучение (21.02.23 г.) беше „Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас“ и се осъществи от Светла Нешева – логопед в Регионален център и член на РЕПЛР. Тя запозна присъстващите с нормативните основания за отлагане от задължително обучение в първи клас – чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В Закона и Наредбата са записани условията, при които дете се отлага от задължително обучение в първи клас, необходимите документи за това и процедурата за отлагане. Г-жа Нешева обърна внимание на срока и начина за подаване на документите, срока за издаване на решение за отлагането от обучение в първи клас; разгледани бяха и възможните изключения от правната уредба.
Второто обучение се проведе на 22.02.23 г. и беше на тема „Процедура по насочване на ученици от 7 и 10 клас. Насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания“. Чрез презентация Даниела Бинева – психолог, Силвия Стамболиева и Добринка Ковачева – ресурсни учители, запознаха 15 новоназначени колеги с текстовете от ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование, кореспондиращи с темата. Пред присъстващите се разгледаха различни казуси и въпроси, свързани с изготвяне на нужната документация, начините за повишаване на мотивацията за продължаващо образование и насочване към подходящи за УСОП училища и паралелки.
Проведените две обучения затвърдиха за пореден път колегиалната взаимопомощ и професионалното надграждане на специалните педагози в РЦПППО – Бургас.