Заседание на МО „Мираж”


 
На 13.02.2023 г., се проведе заседание на МО „Мираж”, във връзка с вътрешно-квалификационната дейност на тема: „Инструмент за идентифициране маркери на риск при деца и ученици, както и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ДУ в риск”. Настоящият доклад – презентация представен от Валентина Димитрова – ресурсен учител към РЦПППО – гр. Бургас, имаше за цел да структурира практиката на образователните институции за осигуряване и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностна подкрепа на деца в риск.
Основните групи деца и ученици в риск, към които е ориентиран инструментът са:
– деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени;
– жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно и унизително отношение, наказание във и извън семейството му;
– в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие.
– за което съществува риск от отпадане от училище или е отпаднал от училище.
В доклада беше обърнато внимание на видовете насилие над деца и ученици, както и представени достъпни и полезни методи за разпознаване и изследване на маркери за риск като:
1. Наблюдението е основен метод за проучване и диагностика.
2. Динамично интервю което може да се проведе както в структурирана, така и в неструктурирана форма. Интервюто с детето/ученика обикновено изисква съгласието на родителя.
3. Специализирани диагностични методи и средства служат като допълване на информацията. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. За да се разчетат правилно, е много важно да се прилагат подходящи методи на работа и изследване на причините, водещи до тяхното проявление, те да се разглеждат не изолирано, а в съчетание и в общ контекст.
След представянето на доклада, членовете на МО „Мираж“ споделиха своя опит и наблюдения по темата в своята практика. Работните срещи в методичното обединение дават възможност за създаване на система за съхранение и споделяне опита на специалните педагози.