На 19.12.2022 г. се проведе вътрешно-квалификационна дейност на МО „Мираж“ при РЦПППО гр. Бургас

   

На 19.12.2022 г. се проведе вътрешно-квалификационна дейност на МО „Мираж“ при РЦПППО.

Г-жа Фотинка Краева – специален педагог представи пред своите колеги презентация на тема“Как да приобщим дете със СОП в класа“. Тя сподели, че Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването, и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. Успешното включване изисква промяна на нагласите и убежденията на целия персонал в съответното учебно заведение и родителите, така че всички участващи наистина да са убедени, че децата със специални образователни потребности могат да успеят в общообразователната среда. Посочиха се основните стъпки в процеса на ефективно приобщаване на ученици със специални образователни потребности, сред които са консултации със специалисти от РЦПППО, осъществяване на методическа подкрепа, срещи с родителите. Г-жа Краева даде насоки за ефективно приобщаване. Обясни какво представлява една приобщаваща класна стая, както и какви са нейните цели. Представени бяха съвети за създаване на приобщаваща класна стая. Посочиха се ползите от приобщаването, както за учениците със специални образователни потребности, така и за техните съученици, а също и за родителите и учителите. След представяне на презентацията ресурсните учители от методичното обединение споделиха как се случва приобщаването по учебните заведения, какви са проблемите, свързани с приобщаването на децата и учениците със специални образователни потребности.