Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“

Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“

На 28.11.2022 г. в х-л Аква, се проведе кръгла маса, организирана от РЦПППО-Бургас, на тема: „Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“, реализиран в партньорство с Уницеф България. Проектът цели поетапното въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация (ДАК) в детски градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.
Гости на кръглата маса бяха г-жа Яница Куманова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Бургас, директори и педагози от училища и детски градини в област Бургас, както и специалисти от РЦПППО – Бургас. Събитието беше открито от г-жа Антоанета Стоянова – Директор на Регионален център гр. Бургас, която подчерта колко важно е да се подобри разбирането и информираността за необходимостта от използване на допълващата и алтернативната комуникация и наличните инструменти и технологии.
Г-жа Албена Димитрова, като координатор на проекта, представи реализираните дейности, които включваха: повишаване на капацитет на РЦПППО за обучение и методическа подкрепа; разработване на българска система от символи и обучителен пакет; подкрепени деца, родители, учители за работа с ДАК и разпространение на опита. Трима специални педагози от РЦПППО гр. Бургас бяха обучени в прилагане средства на ДАК. Те взеха участие, съвместно с други специалисти от страната, във валидирането на типично български символи, чрез гласуване във globalsymbols.com от над 1000 символа се избраха 257 български такива. Обучените специалисти от РЦПППО – Бургас бяха ангажирани и работиха с 10 невербални деца по проекта, като включваха средствата на ДАК, в това число Cboard. Дейността продължи 6 месеца, като се проследяваше напредъкът на децата, чрез инструментариум, предложен от УНИЦЕФ, апробиран в други държави в региона. Организирани бяха обучителни семинари и последващи методически подкрепи на учители, специалисти, родители, които имат пряк интерес и нужда да прилагат средства за ДАК.
Г-жа Татяна Янакиева разказа какво е допълваща и алтернативна комуникация и за кои лица е предназначена, като подчерта, че крайната цел на ДАК е да позволи на хората с комплексни комуникативни потребности, ефективно и ефикасно, да взаимодействат с другите и да участват в дейности, които харесват. Тя направи демонстрация на приложението за преобразуване на символна комуникация в реч – Cboard, с което работиха десетте невербални деца по проекта.
Във втората част специалистите от РЦПППО гр. Бургас, обучени в рамките на проект „Глас за всяко дете“: Виктория Ганчева – ресурсен учител, Галя Гачева – психолог и Стефка Черногорова – логопед споделиха с присъстващите кратка информация за децата, включени в проекта, техните възможности и комуникативни потребности и как работата с ДАК и въвеждането на Сboard е повлияла на развитието им.
В заключение, всички участници се обединиха около това, че с постоянство от страна на специалистите и родителите може да се постигнат много добри резултати, а ние, като професионалисти, ще продължаваме да разпространяваме опита за използване на ДАК при работа с ДУСОП.