Участие на специалисти от РЦПППО – Бургас в Национален форум „Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“

 

 

 
Участие на специалисти от РЦПППО – Бургас в Национален форум „Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“
Г-жа Антоанета Стоянова – Директор и специалисти от РЦПППО – Бургас взеха участие в Национален форум под наслов „Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“, организиран от РЦПППО – гр. Силистра, в периода от 17-19 ноември 2022 година.
Форумът бе приветстван от организатора на събитието г-жа Недка Русева, от началника на РУО на МОН – д-р Габриела Миткова, от д-р Мария Димитрова – председател на ОбС, от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, от г-жа Емануела Стоилова – експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН.
По време на събитието бяха разгледани основни проблеми пред експерти и специалисти, работещи в сферата на приобщаващото образование, добри практики, общозначими политики, стратегии, комуникационни техники на работа и др.
„Добри практики в приобщаването на деца и ученици с нарушено зрение в България“ представи проф. Мира Цветкова. Една от тях бе работата със зрително затруднен ученик от РЦПППО – Бургас. Проф. Цветкова благодари и поздрави г-жа Стоянова и г-жа Янакиева за постигнатите успехи с децата със сензорни нарушения в областта. За приноса си в приобщаващото образование, г-жа Антоанета Стоянова получи плакет от Директора на РЦПППО – Силистра.
Форумът завърши с посещение на РЦПППО – Силистра, където специалните педагози бяха разделени в работни групи, в които имаха възможност да споделят своя личен опит, довел до успешната реализация на деца и ученици със специални образователни потребности. В групата на ресурсните учители, в която участваха Стойчо Димитров и Виктория Ганчева, специалистите разгледаха документацията на ДУСОП, като на преден план излезе идеята за уеднаквяване на документите във всички области. Галя Гачева, в екипа на психолозите, се включи в представяне на дихателни техники, които да се използват в психологичната работа с децата. Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени, участва в групата от специалисти на децата и учениците със сензорни нарушения, като се обсъдиха различните дейности, които да подобрят сензорните процеси. По време на дискусията, Вили Станкова и Стефка Байчева-Черногорова – логопеди към РЦПППО – Бургас, обсъдиха с колегията от страната необходимостта от партньорства между образователните институции и социално ориентираните звена, ангажирани с осигуряването на по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности и техните семейства. В подкрепа на тезата си специалистите на бургаския Регионален център разказаха за не малко случаи от практиката си, в които е бил нужен адекватен отговор и съдействие между социалните служби и образователната система. В края на работните сесии се оформиха няколко предложения, които организаторите на форума да отнесат на по-висока инстанция.