Обучителен модул между специалистите на РЦПППО – Бургас и педагозите от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Учители от ПГТ минаха през специално обучение

Обучителен модул между специалистите на РЦПППО – Бургас и педагозите от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, предвиден по ВКД на гимназията се проведе тези дни. Обучители от Регионален център – Бургас бяха:  Албена Димитрова – заместник-директор и слухово-речеви рехабилитатор в институцията, както и Владка Димитрова – главен ресурсен учител и член на РЕПЛР. Обучението бе насочено към специалисти в гимназиален етап. 
Ръководствата на двете институции инж. Фотинка Въргова и Антоанета Стоянова идейно се обединиха в теми, които счетоха, че са от изключително значение за реализиране целите на приобщаващото образование:
ü  Специфика при изготвяне на индивидуални учебни програми по различните предмети за УСОП, непокриващи ДОС по съответния учебен предмет и предизвикателства в процеса на обучение, работа с учениците произтичащи от индивидуалността.
ü Възможности на ЕПЛР, свързани с видовете оценяване на УСОП, с всеки възникнал проблем корекционната работа, а също и консултиране на  родителите, като гаранция за справяне и привличането им като заинтересована страна за съвместно преодоляване в учебно- възпитателния процес.
На участниците се даде възможност практически да се запознаят и да отработят казуси, свързани с обучението и приобщаването на учениците със специални образователни потребности в гимназията. Педагозите от ПГТ  проявиха заинтересованост и професионално отношение, като активно участваха в малки групи и всеки казус се дискутираше. Преподавателите можеха да задават въпроси по актуални теми, което да подпомогне пряката им работа,  получавайки модел за адекватност в подходите при работата от специалистите на РЦПППО – Бургас.