Заседание на МО „Дъга” при РЦПППО-Бургас

На 25.10.22 г. се проведе заседание на МО „Дъга” при РЦПППО- Бургас, на което беше разгледана темата „Правата на детето и демократичните ценности“, залегнала в плана за вътрешно квалификационната дейност за 2022/2023 учебна година.
Доклад изнесе Йовка Желязкова – ресурсен учител от МО „Дъга“.
В предложения материал бяха отразени няколко важни момента относно правата на децата – исторически аспект на темата; основни документи, гарантиращи правата на човека като цяло; международни и национални нормативни документи, защитаващи правата на детето. Основно място беше отделено и на това, че държавите – страни по Конвенцията за правата на детето, признават, че дете с умствени или физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват активното му участие в обществото. Отношение по разгледания въпрос взеха и специалните педагози Добринка Ковачева, Иванка Димитрова, Галя Желчева.