Съвместно заседание между МО „ Надежда” и МО„Пиргос” при РЦПППО – Бургас

На 16. 05. 2022 г., се проведе съвместно заседание между МО „Надежда” и МО „Пиргос” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на тема: ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО. Презентацията представи г-жа Силвия Стамболиева – ресурсен учител. Основни моменти в нея бяха: ДЕФИНИРАНЕ НА СИНДРОМА; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ; МАЛКО ИСТОРИЯ;
КОИ СА ПРИЧИНИТЕ: Генетична предразположеност – понижено функциониране на РФ; Микроорганични увреди на мозъка; Психологически фактори ; Хранителни фактори- прекалено високи нива на захарите. КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ; ДИАГНОЗА- КРИТЕРИИ; Диференциране от други подобни нарушения- например ХАДВ и Аутизъм.