Регионална конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“

На 9 и 10 май 2022 г., се проведе Регионална конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото обрзование – Пазарджик. Събитието откри г-жа Гергана Колчакова – директор на Център от неговото създаване. В него взеха участие и осем специални педагози от РЦПППО – Бургас. В рамките на конференцията бяха представени ефективни приобщаващи практики, свързани с осигуряване на достъп до учебното съдържание за учениците със СОП, специфични техники на работа в общата класна стая, терапевтични подходи, модели на екипно взаимодействие и изграждане на подкрепяща среда.