Реализирани открити занятия от РЦПППО гр. Бургас – партньорство между институциите за по-добра образователна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности

                      

В изпълнение на дейностите от Годишния план на РЦПППО – Бургас, през месец март 2022 г. се проведоха открити занятия с деца и ученици със специални образователни потребности от ресурсните групи в ОУ “Георги Бенковски“ гр. Бургас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец, ОУ „Отец Паисий“ с. Люляково, общ. Руен, ДГ „Мечо Пух“ с. Равда, общ. Несебър, ДГ „Здравец“ гр. Айтос, ДГ „Мир“ гр. Карнобат. Добри практики в работата си представиха: г-жа Красимира Митева, г-жа Йовка Желязкова, г-жа Таня Атанасова, г-жа Венета Черноморска, г-жа Живка Величкова и г-жа Стефка Черногорова. Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, занятията се проведоха в намален състав във физическа среда и в редуциран, от страна на гостите, в онлайн платформа на МОН – Microsoft Тeams. Планираните открити занятия бяха подкрепени от г-жа Галя Киркова – Старши експерт по приобщаващото образование към РУО – Бургас.

На откритите занятия присъстваха: г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – Бургас, директори на гореописаните учебни заведения, педагози от детските градини и училищата, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – заместник-директори на РЦПППО – Бургас, както и специални  педагози  от РЦПППО – Бургас. 

Идеята за провеждането на тези уроци, бе да се окаже методическа подкрепа за работа, във връзка с държавната политика за реализиране на процеса на приобщаващото образование при работа с деца и ученици със специални образователни потребности, споделяне на добри практики с екипите за личностно развитие. В процеса на работа бяха използвани системи от репродуктивно-познавателни и творчески задачи, степенувани по трудност. Под умелото ръководство на ресурсните специалисти, ДУСОП работиха спокойно по време на занятията и по този начин показаха своите силни страни. Специалистите на Регионален център – Бургас демонстрираха разнообразни техники, с прилагане на интерактивни методи, в подходящо оборудвани кабинети. С много внимание и грижа, както от страна на ръководствата на съответните учебни заведения, така и от ръководството на РЦПППО – Бургас се осъществяват дейностите по предоставяне на допълнителна подкрепа, а това е факт за постигане на напредък в развитието на децата – споделиха присъстващите. Резултатите, които показват децата са доказателство за екипност между институциите в областта и РЦПППО гр. Бургас, ползотворно сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата и създаване на условия за развиване потенциала на всяко ДУСОП.