Обучение на тема: „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности“ в МО „Надежда“ и МО „Логопеди“ към РЦПППО – Бургас

На 21.03.2022 г. МО „Надежда “ и МО „Логопеди“ към РЦПППО – Бургас, проведоха съвместно заседание, на което присъства и г-жа Милка Ватева – заместник-директор на институцията. Обучението беше на тема: „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности“. Г-жа С. Стамболиева представи презентация, а г-жа Р. Грозева прочете доклад по тази толкова важна тема. В презентацията бяха представени смисъла на сътрудничеството семейство – дете – специалист, създаването на среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социалното развитие, среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите, живот. Педагозите бяха запознати с различни методи и похвати за ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца със СОП. Посочени бяха стратегии за работа и насоки за подпомагане на родителите, споделени бяха и добри практики. Разглеждани бяха казуси и направени предложения за постигане на ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца и ученици със СОП.