Заседание на МО „Дъга“ и МО „Мираж“ към РЦ – Бургас на тема „Интерактивни методи за обучение по БЕЛ“

На 16.03.22 г. МО „Дъга“ и МО „Мираж“ към РЦ – Бургас, проведоха съвместно заседание, на което присъства и г-жа Милка Ватева – заместник-директор на институцията. Беше разгледана темата „Интерактивни методи за обучение по БЕЛ“ от плана за вътрешноквалификационна дейност през учебната 2021/22 година. Доклад изнесе Иванка Димитрова – ресурсен учител от МО „Дъга“. Важни моменти в предложения материал бяха: основната цел на речевите модели и познавателните задачи, които по-лесно коригират допусканите грешки от учениците, следва да бъде насочена към обогатяване на активния и пасивния речник и усъвършенстване на индивидуалните дейности с оглед нарушенията на учениците. В този контекст е редно да бъдат поставени и следните основни задачи: формиране на определен опит за работа с по-трудни по съдържание текстове, текстови задачи и др., формиране на умения за диференциране на отделни граматически категории и техните признаци, създаване на условия за практическото им приложение в устната и писмената реч, овладяване система от умения за съставяне на свързана реч. Бяха предложени различни методи и похвати за постигане на целите и задачите; упражнения, в които се преобразуват стари знания в различни комбинации; упражнения, които изискват знанията да се дават в нова, творческа ситуация; упражнения за работа по произношението; упражнения по морфология и лексикология; различни видове езикови игри; развитие на речта и четивната техника. Своя опит споделиха и колегите Добринка Ковачева, Фотинка Краева, Таня Атанасова, Цветелина Дончева, Станка Георгиева, които благодариха на Иванка Димитрова за интересния материал по разглежданата тема и предложените методи и средства за усвояване на българския език от ДУСОП.