Открито занятие по български език с УСОП на тема: „Прилагателно име“

На 11.03.2022 г. госпожа Красимира Димитрова – Митева ресурсен учител в РЦПППО – Бургас, проведе открито занятие по български език с УСОП от III клас на тема: „Прилагателно име“. Упражнение. Занятието се проведе във физическа среда, в ресурсния кабинет в училище ОУ „Георги Бенковски“ град Бургас, но бе достъпно през платформата Microsoft Тeams, съобразно извънредната епидемиологична обстановка в страната, във връзка с Covid 19. Гости от РЦПППО – Бургас бе г-жа Албена Димитрова – зам. директор в РЦПППО гр. Бургас, директора на ОУ „Георги Бенковски“ г-н П. Георгиев, зам. директора г-жа К. Комогорова, ЕПЛР на детето, а специалните педагози следяха занятието в орес. Специалният педагог Красимира Димтрова – Митева изпълни всички поставени цели и задачи, използва няколко метода и разнообразни дидактични средства за обучение, които са важен инструмент, както за дейността на учителя, така и за дейността на ученика, за да бъде достъпен, възприет и затвърден урокът. Ученикът работи много спокойно, справи се чудесно и бе награден от своя педагог с грамота за отлично представяне. След приключване на занятието, педагозите имаха възможност да дискутират и надграждат уменията и познанията си  за деца и ученици със специални потребности.