Методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие в ОбУ „Васил Левски”, кв. Горно Езерово

На 24.02.2022 г. в ОбУ „Васил Левски”, кв. Горно Езерово се проведе методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на тема: „Избрани методи за ревалидация при статъринг”, представена от ресурсен учител Станимир Желев. Мероприятието е планирано от РЦПППО- Бургас за учебната 2021/2022 г. и осъществено със съдействието на ръководството и изявено желание на колегите от училището.