Проведени семинари от специалисти на РЦПППО-Бургас

Във връзка с изпълнението на Годишния план на РЦПППО гр. Бургас, специални педагози от Регионален център, представиха пет теми за методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие в учебните заведения от областта.

Предвид спазване на противоепидемичните мерки, с оглед предпазване и неразпространение на Covid-19, обученията бяха проведени в платформата Teams.

На 21.12.2021 година беше представена  темата: „Методи за корекция на заекването“. Психологът Мария Георгиева и логопедите Светла Нешева, Стефка Черногорова запознаха участниците, чрез презентация с практическа насоченост, с етиологията и факторите – „Защо и как възниква заекването?“, оценка и диагноза на заекването в ранна детска възраст. Бяха представени различни полезни методи и терапии в детска възраст, както от световната, така и от практиката на специалистите. След презентацията се проведе дискусия по темата. Педагогическите специалисти зададоха своите въпроси и получиха обратна връзка от логопедите. Те изразиха своето желание тези срещи да продължат за в бъдеще.

На 10.01.2022 година екип от специални педагози от РЦПППО – Бургас представиха втората тема за методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата: „Стратегии за работа със зрително затруднени. Подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. Достъпност на учебниците и учебните помагала за тях.“. Педагогът на зрително затруднени деца и ученици Татяна Янакиева и Анжела Колева – педагог на зрително затруднени и ресурсен учител, запознаха участниците чрез презентация с групите зрително затруднени, стратегиите за работа с тези деца, подкрепата от педагога на зрително затруднени, акцентите в обучението по специалните програми. След презентацията се проведе дискусия по темата. Включилите се в семинара, имаха възможност да споделят трудностите, които срещат в работата си с децата и учениците с нарушено зрение и да получат насоки за преодоляването им.

На 11.01.2022 г. психолозите към Регионален център – Бургас Даниела Бинева и Мария Георгиева осигуриха методическа подкрепа на педагози и психолози от детски градини и училища в областта, като разгледаха темата „Агресията и насилието в детската градина и училището. Как да работим с агресивни деца и ученици – стратегии за справяне. Приобщаващи игри“. В презентация специалистите разгледаха формите и източниците на агресия при децата и учениците. Споделени бяха стратегии за реагиране в конфликтни ситуации, както и приобщаващи игри. Актуалността на темата предизвика дискусия сред специалистите в края на срещата. Разгледани бяха множество казуси и предложения за превенция и туширане на агресията.

На 26.01.2022 г. екип от специални педагози от РЦПППО – Бургас предоставиха методическа подкрепа на учителите от детските градини в областта на тема „Практически насоки към  ЕПЛР а преодоляване на трудности  в обучението и възпитанието на деца със СОП в Детската градина“. Ресурсните учители – Десислава Севова, Ростислава Стефанова и Венета Черноморска запознаха педагозите от детските градини с принципите на приобщаващото образование, ролята и функциите на ЕПЛР, различните видове терапии, които се прилагат при работа с деца със СОП. Бяха посочени обучителни стратегии и насоки за работа с децата от аутистичния спектър и хиперактивните деца, с дефицит на внимание.

След приключване на семинара участниците благодариха на специалните педагози, относно организираното обучение и удовлетвореност от представената тема.

На 07.02.2022г. се проведе последната от общо петте теми за методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата в област Бургас на тема: „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности“.

Ресурсните учители – Силвия Стамболиева, Женя Александрова и Галя Грудева представиха презентация за смисъла на сътрудничеството семейство – дете – специалист, създаването на среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социалното развитие, среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот. Педагозите бяха запознати с различни методи и похвати за ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца със СОП.

Посочени бяха стратегии за работа и насоки за подпомагане на родителите, споделяни бяха и добри практики.

Разглеждани бяха казуси и направени предложения за постигане на ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца и ученици със СОП.

Педагозите от екипите за подкрепа на личностно развитие в детските градини и училищата, участвали в семинарите, изразиха положително отношение към дейността на РЦПППО гр. Бургас, относно организираните обучения и удовлетвореност от представените теми.