Информационен семинар на тема „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца със СОП“

На 07.02.2022 г. се проведе информационен семинар на тема „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца със СОП“. Срещата се осъществи онлайн в платформа Teams. Информационният семинар бе воден от специалните педагози към РЦПППО гр. Бургас: Силвия Стамболиева, Женя Александрова и Галя Грудева. По темата беше подготвена презентация, която представи смисъла на сътрудничеството семейство – дете – специалист, а именно да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на идивидуалното и социалното развитие среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот. Педагозите бяха запознати с различни методи и похвати за ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца със СОП. В процесите на образование в училище и ползите от взаимодействие родител – педагог – дете, посочени бяха стратегии за работа с родителите, насоки за подпомагане на родителите, споделяне бяха и добри практики в РЦПППО-Бургас. При наличие на ефективно взаимодействие възрастните – родители и педагози – взаимно и ползотворно се влияят и допълват в изпълнение на своите социални роли и функции, което носи много положителни моменти. Разглеждани бяха казуси и направени предложения за постигане на ефективно сътрудничество и комуникация с родителите на деца и ченици със СОП.