Информационен семинар – методическа подкрепа на учители от детските градини

На 26.01.2022г. се проведе информационен семинар – методическа подкрепа на учители от детските градини на тема „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ ЕПЛР ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“
Педагозите бяха запознати с принципите на приобщаващото образование, ролята и функциите на ЕПЛР, различните видове терапии, които се прилагат при работа с деца със СОП. Бяха посочени обучителни стратегии и насоки за работа с децата от аутистичния спектър и хиперактивните деца.