Вътрешноквалификационна дейност на специалните педагози от МО „Мираж“

На 13.12.2021 г. се проведе вътрешноквалификационна дейност на специалните педагози от МО „Мираж“ която е водещ приоритет от работата на методичното обединение в съответствие с политиките и стратегиите на РЦПППО – гр. Бургас, за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в институцията.
Темата на работната среща бе: „Ролята на учителя за формиране на умения за общуване у децата в мултиетническа среда” – представена под формата на доклад от Валентина Димитрова – специален педагог в РЦПППО – Бургас. Разгледани бяха въпроси, свързани с формиране на умения за общуване на педагога с деца билингви, фактор за пълноценно изграждане на бъдещата личност. Г-жа Димитрова акцентира върху ролята на семейството, което е първата „институция” за социализация и възпитание на детето. От голямо значение е и готовността на учителя за системна работа с деца в мултиетническа среда. Подготовката и поставянето на индивидуалните задачи, самостоятелна подготовка с цел компенсиране на затрудненията при овладяване на учебния процес.
От целите които си поставят родителите и учителите, използваните стратегии за възпитание, обучение и взаимодействие зависи личностното развитие на всяко едно дете. За да овладеят добре българския език, децата билингви трябва да общуват, да се поставят в активна речева позиция. След представянето на доклада, членовете на МО „Мираж“ споделиха своя опит и добри практики по темата. Работните срещи в методичното обединение дават възможност за създаване на система за съхранение и споделяне опита на специалните педагози. По този начин се засилва работата по утвърждаването на МО „Мираж“, като действена форма за самоусъвършенстване. Работната среща се проведе в платформа Microsoft Тeams, съобразно извънредната епидемиологична обстановка в страната, във връзка с Covid 19.