Вътрешноинституционална квалификационна дейност на МО „Пиргос“ към РЦПППО гр. Бургас

На 29.11.2021 г. се проведе вътрешноинституционална квалификационна дейност, във връзка с изпълнението на Плана на МО „Пиргос“ към РЦПППО гр. Бургас. Темата „Възпитателни измерения при работа с деца със специални образователни потребности“ беше представена под формата на доклад от г-жа Пенка Пенчева, специален педагог в РЦПППО.
Съдържанието на доклада беше насочено към моделите, формиращи разбирането, приемането и отношението към децата със специални образователни потребности, възпитателните методи и подходи при работа с тях и нормативни документи, които регламентират както организацията на учебно – възпитателната работа, така и социално-психологическите дейности, свързани с развитието и специфичните прояви в поведението на децата със СОП.
След представянето на доклада, своя опит и добри педагогически практики по темата споделиха г-жа Владка Димитрова, Десислава Севова, Ростислава Стефанова, Пенка Пенчева и Изабела Петкова.