РЦПППО – Бургас проведе открити онлайн занятия с ДУСОП като методическа подкрепа за ЕПЛР в учебните заведения и новоназначени специалисти

Две открити онлайн занятия се осъществиха във връзка със ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование за оказване на методическа подкрепа на ЕПЛР в училище, споделяне на добри практики и активно включване на всички в процеса на приобщаване на УСОП. Съобразно пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, занятията се проведоха в онлайн среда, на платформа Microsoft Тeams.  

На 04.11.2021 г. госпожа Владка Димитрова – главен ресурсен учител в РЦПППО – Бургас, проведе открито занятие по математика с УСОП от IV клас от СУ „Добри Чинтулов“ град Бургас, на тема: Естествени числа. Упражнение. Занятието се проведе във физическа среда, в ресурсния кабинет в училище, но бе достъпно през платформата Microsoft Тeams за поканените гости: г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас, господин Панайот Стойчев – зам. директор на СУ „Добри Чинтулов“, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – зам. директори в РЦПППО,  новоназначени колеги и членове на ЕПЛР от училище. Госпожа Владка Димитрова показа голям професионализъм и успя да изпълни поставените си цели и задачи. Ученикът работи с желание и голям интерес, тъй като тя използва интерактивни методи и много нагледен материал, за да направи достъпна тази тема. Положително е, че УСОП успя да се справи, с помощ от нейна страна и без притеснение. Откроиха се силните му страни и личеше удоволствието от това, че вече има знания, за да решава задачите по математика.

На 11.11.2021 г. в логопедичния кабинет на РЦПППО – Бургас се проведе открито занятие по слухово-речева рехабилитация. Занятието бе наблюдавано от колеги в образователната платформа Microsoft Teams. Слухово-речевият рехабилитатор: Изабела Вътева-Петкова работи с дете с увреден слух, с кохлеарен имплант, на три години. Занятието включваше гласови и дихателни упражнения, работа по произношението на срички и думи, задачи за развитие на слуховото възприятие. Всички упражнения бяха поднесени под формата на игра. Работата бе насочена към изграждане на умения за комуникация и стимулиране на речева изява. Детето  възпроизвеждаше езиковите форми съвсем спонтанно или имитираше след подканяне от любима играчка. Основен дял в работата беше развитието на слуховото възприятие. Упражненията бяха занимателни и детето ги изпълняваше с удоволствие. Формирането на реч при децата с увреден слух е продължителен и труден процес. Добре структурираната терапевтична програма, умението на слухово-речевия терапевт да я направи интригуваща и занимателна, е ключът към успеха на всяко дете.

Осъществяването на тази инициатива е доказателство, че приобщаването на ДУСОП е приоритет в работата на РЦПППО – Бургас. Оказването на методическа подкрепа на членовете на ЕПЛР в учебните заведения, планирането на задачите, партньорството с педагозите и родителите, дават възможност за успешно личностно развитие и самостоятелен начин на живот на ДУСОП в областта.