Методическа подкрепа в ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас

Методическа подкрепа от специални педагози

В ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас на 29.10.2021 г. г-жа Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени към РЦПППО – Бургас осъществи методическа подкрепа на педагозите, работещи със зрително затруднен ученик. В училището за първи път има дете с нарушено зрение и затова срещата беше изключително важна и ползотворна за тях. Г-жа Янакиева запозна присъстващите със спецификите при работа със зрително затруднен ученик и представи презентация на тема „Стратегии за работа със зрително затруднени. Подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. Достъпност на учебните помагала за тях“. Педагогът на зрително затруднени и ресурсният учител Виктория Ганчева отговориха на конкретни въпроси на учителите, като им дадоха насоки за ограмотяването на първокласника, адаптиране на средата и учебното съдържание към неговите специфични особености. Обмениха се идеи за използване на подходящи дидактични материали, които могат да се приложат в работата с ученика.