Успешни обучения, организирани от РЦПППО град Бургас

В периода от 05.04.2021 година до 09.04.2021 година, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование град Бургас, проведе първа част на обучения за учители и директори от детски градини и училища на територията на областта, съгласно програмата за квалификация на педагогическите специалисти, по чл.25 от Правилника за устройството и дейностите на Регионалните центрове, и заложените в годишния план за развитие на институцията теми. Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, обученията се проведоха в онлайн среда, на платформа Microsft Тeams. Залегналите въпроси и разработки бяха съобразени с измененията и допълненията в нормативната уредба, уреждаща приобщаващото образование, както и с разглеждане на процедури и документи, съпътстващи общата и допълнителната подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности.
В първият обучителен модул, на тема: „Нормативна уредба, регламентираща допълнителната подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището“, с обучители Милка Ватева – заместник директор в РЦПППО Бургас и Фотинка Краева – старши ресурсен учител в РЦПППО Бургас, се проведе на 05.04.2021 година, участие взеха двадесет и четири педагогически специалисти. Целта на обучението бе повишаване квалификацията на учителите, работещи с ДУСОП, за осигуряване на приобщаващото образование. Направи се задълбочен анализ на нормативните документи, касаещи предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Разгледаха се различните процедури за: осигуряване на допълнителна подкрепа, промяна на формата на обучение, продължаване на образованието след завършен VII и X клас, отлагане от постъпване в първи клас, насочване за обучение в центрове за специална образователна подкрепа и специалните училища. Разясни се състава, ролята и функциите на ЕПЛР и РЕПЛР, решиха се казуси, и се проведе дискусия. Този обучителен модул даде компетенции на участниците да разработят примерна Индивидуална образователна програма по учебен предмет на дете/ученик със СОП , както и насоки за адаптиране на учебното съдържание.
Втората тема: „Задължителна документация в личното дело на дете, на което се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие“, с обучители Фотинка Краева – старши ресурсен учител и Даниела Бинева – психолог и член на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие в РЦПППО гр. Бургас, се проведе на 06.04.2021 година, като в нея взеха участие двадесет и девет специалиста. Обучението предостави на участниците знания за задължителната документация в личното дело на ДУСОП, с предоставена допълнителна подкрепа, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО. Основна задача на лекторите бе да запознаят педагозите с бланки на документи за осигуряване на допълнителна подкрепа и тяхното попълване. Разгледаха се казуси, проведе се дискусия по проблемите на приобщаващото образование. Участниците получиха практически насоки за работа с ДУСОП от детска градина/училище, при изготвяне на съответната документация.
На 07.04.2021г. се проведе третата тема: „Процедура по осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина /училището“ – с обучители Фотинка Краева и Виктория Ганчева – ресурсни учители в РЦПППО гр. Бургас. Поради големия интерес, седемдесет и осем желаещи, участниците бяха разделени на две групи, като второто обучение по темата се проведе на 09.04.2021 г. Основна задача на обучителите бе да представят условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа, както и процедурата за извършване на оценка на индивидуалните образователни потребности на деца и ученици със СОП. Дадоха се практически насоки при изготвяне на документи, което ще бъде предпоставка за подпомагане работата им с ДУСОП.
Четвъртата тема: „Екип за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ – формиране и функции“ – с обучители Вили Станкова – логопед и член на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие към РЦПППО гр. Бургас и Галя Гачева – психолог към РЦПППО гр. Бургас се реализила на 08.04.2021 г. и в нея се включиха тридесет и двама специалиста. Приобщаващото образование е отговорност и задължение на всички педагози в образователната система. То е неизменна част за създаване на условия и възможности за развитие на всяко дете/ ученик със СОП. За тях, в учебните заведения, се сформират екипи за личностно развитие. Участниците в този обучителен модул се запознаха с функциите и задълженията на членовете на ЕПЛР. Представиха се дейностите по осигуряване на допълнителна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности, разгледа се цялостната процедура при сформиране на екипа и необходимите документи, които се изготвят за различните деца и ученици със специални образователни потребности – Карта за оценка, Протокол за оценка, План за подкрепа, Индивидуален учебен план, Индивидуална образователна програма, График за заседания на екипа, декларации и заявления.
Участниците се включиха активно в дискусии по теми и проблеми, свързани с приобщаващото образование.
Проведените обучения доказаха, че съществува добра екипност между институциите в област Бургас, ползотворно сътрудничество, което е предпоставка за кариерно израстване на педагозите, преодоляване на предизвикателствата и създаване на условия за развиване потенциала на ДУСОП.